Flat Preloader Icon

Opdrachten

Het Ziekenhuiscentrum Jean Titeca (CHJT), het PVT Dr Jacques Ley en het Initiatief Beschut Wonen CASMMU vormen een zorggemeenschap die antwoorden biedt voor de verschillende behoeften van de geestelijke gezondheidszorg, rekening houdend met de klinische evolutie, en voor de vijf functies die worden ontwikkeld in het kader van de nationale hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

De opdracht van het Initiatief Beschut Wonen sluit vooral bij (functie 5 huisvesting), maar ook bij (functie 3), die gericht is op psychosociale rehabilitatie door middel van het organiseren van de dagelijkse activiteiten. De personeelsleden die verbonden zijn aan het beschut wonen hebben een omkaderingsopdracht, die vooral gericht is op het behoud van de zelfstandigheid van de bewoners. De bewoners krijgen geïndividualiseerde hulp in allerlei vormen. Voor sommige bewoners blijft dit beperkt tot luisteren en steunen via referentiegesprekken, terwijl anderen intensievere begeleiding nodig hebben, op allerlei domeinen (administratie, budgetbeheer, geïndividualiseerd beheer van de behandeling, …). De dagelijkse activiteiten (functie 3) omvatten taken als omkadering en begeleiding van patiënten bij activiteiten als opleiding, sociale en culturele activiteiten, arbeidstherapie of sociaal-economische herinschakeling.

Er wordt steeds gestreefd naar een betere integratie in de maatschappij. De voorgestelde hulp moet onder andere de volgende activiteiten omvatten:

  • Waken over de klinische toestand en de stabiliteit en evolutie ervan en daarbij zoveel mogelijk de risico’s op een eventueel hervallen vermijden.
  • Waken over het behoud of de verbetering van sociale en administratieve vermogens en de nodige hulp organiseren.
  • Nagaan of het netwerk van de bewoner goed functioneert.
  • Waken over een tijdbesteding die aan de psychische toestand van de persoon is aangepast. In dit verband werd een ontmoetings- en ontspanningsplek geopend in de omgeving van de woningen (april 2004), zodat de bewoners er elkaar kunnen ontmoeten. Deze plek staat ook open voor de bezoekers. Er is voor iedereen een internetverbinding, een krant, gezelschapsspellen, … Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd.
  • Waken over de kwaliteit van de contacten van de bewoners in hun leefomgeving en met de lokale gemeenschap.
  • Het Ziekenhuiscentrum Jean Titeca:

Het CHJT voorziet in de ziekenhuisopname (functie 4) van adolescenten en volwassenen, voornamelijk met een forensisch statuut. Deze patiënten hebben meestal een multidimensionale en complexe psychiatrische problematiek, waarbij psychisch lijden samengaat met sociale en gedragsproblemen.

Het CHJT stelt zich tot doel om kwaliteitsvolle multidisciplinaire zorg te verlenen in een therapeutisch kader dat op een “positieve behandeling” is gericht. De multidisciplinaire zorg is erop gericht om samen met de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg binnen het CHJT patiënten toegang tot een geïndividualiseerde begeleiding te bieden en ze aan te sporen om actief hun eigen leven gestalte te geven.

Bovendien is ambulante opvolging van deze patiënten mogelijk dankzij de diverse mobiele teams (functie 2), tijdens raadplegingen (functie 1) en post-behandeling (functie 1).

  • Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Dr. Jacques Ley (PVT):

De opdracht van het PVT houdt voornamelijk verband met onderdak bieden (functie 5), want alle bewoners leven in het PVT. De belangrijkste doelstelling bestaat erin om de bewoners te consolideren in een welzijnstoestand die hen in staat stelt om zich te ontplooien volgens hun potentieel, om aan de normale moeilijkheden van het leven het hoofd te bieden en een bijdrage aan de gemeenschap te leveren.

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Dr. Jacques Ley staat open voor psychisch kwetsbare personen en personen die moeilijkheden ondervinden om hun leven zelf in de hand te nemen en alleen te leven. De zorg voor deze personen omvat een medicamenteuze behandeling, stimulatie van de hygiëne, de verzorging en de hele huisvestingsfunctie.

De begeleiding van de bewoners steunt vooral op psychosociale rehabilitatie. Zij verwerven bepaalde vaardigheden die zij nog niet hadden of die zij verloren hebben. Dit gebeurt door middel van een multidisciplinaire begeleiding, om na te gaan welke omgeving voor hen optimaal is als levenskader, op hun tempo.

Ten slotte wordt alles in het werk gesteld om deze bewoners een therapeutisch kader te bieden in een familiale sfeer die ze geruststelt en een veilig gevoel geeft.

à voir également

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Maarschalk Fochlaan 6
1030 Schaarbeek

info@casmmu.be


NOUS CONTACTER

Merci pour votre message